Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR RAINBOW SPRINKLES CAKE | EATING SOUNDS - MUKBANG DESSERT
VAL ASMR
VAL ASMR 1.67N theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2020-10-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem96
Thích tỷ lệ 13.54%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 5.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 34.38%
Thẻ gắn
asmr eating sounds mukbang no talking 먹방 리얼사운드 asmr eating asmr food asmr 먹방 먹방 asmr eating sound jane asmr 제인 asmr sprinkles asmr rainbow asmr rainbow cake rainbow cake rainbow sprinkles cake
Giới thiệu
ASMR RAINBOW SPRINKLES CAKE | EATING SOUNDS - MUKBANG DESSERT
Hi! In this video I'm eating rainbow sprinkles cake
Delicious

Instagram: https://www.instagram.com/asmrval

This is an ASMR video please wear your headphone for experience EATING It includes EATING SOUNDS (for example: chewing, gulping, rubbing sound) If you don't like it, PLEASE DO NOT WATCH IT. THANK YOU.

Autonomous sensory meridian response (ASMR) is an affair described by a static-like or shivering that triggers a positive feeling, relaxing and more focus while listening whisper voice and eating sounds that examples that trigger your ASMR.

#asmrpinkfood #mostpopularasmr #asmrchocolateeating
Mở