Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
잘먹는 아기 먹방 #shorts #mukbang
LEYLEE레이
LEYLEE레이 16.9N theo dõi 260 Videos 4.75TR lượt xem 2022-04-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-14
Tổng số lượt xem596
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
아기먹방 28개월아기
Giới thiệu
#생후849일 #28개월아기
현재 봄이는 20개의 치아를 가지고 있고
추가로 아래 어금니 2개가 더 나오려고 하고 있어요
항상 잘먹는건 아니고 잇몸을 뚫고 이가 나올땐
먹기를 너무 힘들어 해요 ㅠㅠ
어금니야 봄이 아프게 하지 마라

검은콩 낫또, 버섯볶음, 소고기 미역국, 생선까스
Mở