Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[실화]전과자의 재범률은 50%이상!! 결국 한번 죄를 저지르면 두번째하는건 별것아닌듯...[만화][애니][영상툰]
휴먼버그대학교
휴먼버그대학교 134N theo dõi 351 Videos 51.35TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem88.65N
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận353
Tỷ lệ lượt xem 66.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 40.31TR - 72.61TR
Tỷ lệ tương tác 5.02%
Thẻ gắn
만화 실화 애니매이션 살인 엽기 사건 영상툰 미스테리 잔인 잔혹 고문 폭발 불륜 성관계 섹스 매니매니피플 매니매니피플-두번째이야기
Giới thiệu
휴먼버그 대학교는 세계곳곳에서 실제로 일어난 사건들을 실화에 근거한 스토리를 재밌는 만화로 소개하고있습니다~

여러분의 구독과 좋아요가 큰힘이 됩니다!
https://www.youtube.com/channel/UCCzlHE3Jj27B_Vle7FxfL8w?sub_confirmation=1

본 채널에서는 일본「ヒューマンバグ大学」와 정식 계약을 맺고 영상의 대사와 목소리를 한국어로 바꿔 업로드하고 있습니다. 한국 여러분들도 아무쪼록 인간이 버그에 걸린 상황에 휘말리지 않도록 주의하시길...

#만화 #실화 #애니메이션 #영상툰 #웹툰 #휴먼버그대학교
Mở