Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
영어로 '직접'을 in person 또는 directly라고만 하시나요? #비즈니스 영어
폼나는 영어
폼나는 영어 12.9N theo dõi 42 Videos 489.15N lượt xem 2021-09-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem7.46N
Thích tỷ lệ 99.8%
Số lần bình luận45
Tỷ lệ lượt xem 57.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.38TR - 6.09TR
Tỷ lệ tương tác 13%
Thẻ gắn
영어부사 직접을영어로 원어민영어표현 영어공부하기 원어민영어회화 영단어 비즈니스영어 영어회화 영어유튜브추천 미드로영어공부 영어표현모음 미국취업비자 미국식영어 영어면접 영어인강 영어회화중급 미드영어 필수영어회화패턴 고급영어표현 영어발음규칙 영어발음좋아지는법 미국영어발음 영어발음규칙인강 비즈니스영어회화패턴 영어인터뷰 영어유튜브채널 영어쉐도잉 영어듣기연습 필수영어패턴
Giới thiệu
#직접을영어로 #원어민영어표현 #비즈니스영어


안녕하세요. 폼나는 영어의 Athena입니다^^

여러분, '직접' 이 표현을 영어로 어떻게 하세요?
아마 많은 분들은 in person 또는 directly 이렇게만 표현하실 것 같은데요.
그 표현도 맞지만, 오늘은 여러분이 꼭 아셔야 하는 personally 이 부사를 자세하게 소개해 드리려고 합니다.
네이티브는 personally를 '직접'이라는 의미로 정말 많이 사용하기 때문에 이 영상을 통해서 꼭 이 단어와 친해져 보세요.

좋아요와 구독 그리고 힘이 되는 댓글은 영상 제작의 큰 힘이 됩니다! 감사합니다!
Thank you guys for watching and I hope to see you in my next video!
Mở