Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Jesus Manifested In Me by Dr Michael H Yeager
Michael Yeager
Michael Yeager 32.3N theo dõi 1194 Videos 3.89TR lượt xem 2021-05-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem256
Thích tỷ lệ 94.7%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.8%
Kém
Ứớc tính giá trị video 91N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 10.94%
Thẻ gắn
Giới thiệu
We find our freedom when we are swallowed up by the reality of Jesus Christ! He is the True Vine and we are the Branch! We only produce fruit as we abide in Jesus Christ!
Mở