Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
역트형 뒷담 녹취록은 짜집기 영상입니다 [영상설명 필독 부탁드립니다]
사나이 김기훈
사나이 김기훈 1.51TR theo dõi 770 Videos 756.26TR lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem2.4TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.09TỶ - 1.97TỶ
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
레전드 김기훈 아프리카tv 아프리카김기훈 킹기훈 끼후이 사나이김기훈 버억 기훈 기훈가현 가현 퀸가현
Giới thiệu
08:00 과거 청소년기 해명하겠습니다
09:50 결혼 전 여자 문제 해명하겠습니다
성매매 사실이 아닙니다.
14:40 기초 수급자 논란은 오해입니다
15:10 집단 성폭행 옹호하지 않았습니다
17:18 가현이 쇼핑몰 명백히 디즈니 라이센스 정품입니다
18:12 뒷광고 하지 않았습니다
24:09 택시기사님 논란 해명하겠습니다
28:23 3마리의 자식들이 떠난 부분에 대해(강아지논란) 해명하겠습니다
18년도 이후로 자식들 옆에서는 최대한 담배를 피우고 있지 않습니다.
35:03 역트형 뒷담 녹취록은 방송 영상을 짜집기한 영상입니다.
제가 한말은 맞지만 앞과 뒤 상황을 볼 때 정말 악의적인 행동은 아니었음을 알 수 있습니다

오해인 부분은 해명하고
잘못된 부분은 반성하겠습니다

하지만 말도 안 되는 억측(댓글 알바 고용)과 같은 루머는
삼가주시면 감사하겠습니다

오늘로써 논란 있는 저의 모든 과거를
되돌아보는 계기가 되었습니다
한동안 저의 잘못을 뉘우치며
자숙하겠습니다

죄송합니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)