Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
대한민국 최초의 달 탐사선 "다누리" 발사 #특별생중계
국립청소년우주센터
국립청소년우주센터 11.2N theo dõi 154 Videos 1.62TR lượt xem 2022-08-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-22
Tổng số lượt xem1.58N
Thích tỷ lệ 2.71%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 14.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 728N - 1.27TR
Tỷ lệ tương tác 4.61%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#다누리호 #대한민국최초달탐사선 #우주탐사선
대한민국 최초의 달 궤도선 다누리가 2022년 8월 5일(금) 오전8시 8분에 발사됩니다.달 공전궤도를 돌며 탐사를 목표로 하고 있죠.

2022년 8월 5일(금) 오전7시 30분부터 온라인 생방송을 시작합니다.
다누리에 대한 이야기와 더불어 발사 장면을 함께 지켜볼까요?
Mở