Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Do you miss a bit of cat? #thatlittlepuff #shorts
That Little Puff
That Little Puff 6.28TR theo dõi 383 Videos 4.97TỶ lượt xem 2021-11-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-07
Tổng số lượt xem12.31TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1.36N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.6TỶ - 6.49TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.12%
Thẻ gắn
Giới thiệu