Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR Makeup on Mannequin ✨Old School Lo-Fi (Whispered)
ASMRplanet
ASMRplanet 874N theo dõi 1092 Videos 224.67TR lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-14
Tổng số lượt xem66.33N
Thích tỷ lệ 95.5%
Số lần bình luận147
Tỷ lệ lượt xem 7.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 25.34TR - 35.01TR
Tỷ lệ tương tác 5.49%
Thẻ gắn
claires makeup asmr asmrtist makeup asmr makeup asmr makeover asmr makeup role-play tingles whispering whispered video asmr whisper asmr British lipgloss sounds asmr tapping asmr makeup sounds asmr mannequin Mannequin asmr makeup on mannequin asmr lid sounds asmr makeup tingles asmr makeup tracing tracing makeup asmr makeup haul asmr lipgloss asmr eyeshadow asmr makeup roleplay asmr makeup video aesthetic asmr asmrplanet lofi lofi Asmr
Giới thiệu
#ASMR whispered video applying a full face of makeup onto a mannequin and doing her hair, old school ASMR lo-fi vibes. I hope it helps you relax 💤💖
ASMR TikTok: https://www.tiktok.com/@asmrplanet_
Twitter: https://twitter.com/ASMRplanet
ASMR Instagram: https://www.instagram.com/asmrplanets/
ASMR Twitch: https://www.twitch.tv/asmrplanet
Patreon: https://www.patreon.com/asmrplanet
Etsy: https://www.etsy.com/uk/shop/ASMRplanet
Instagram: https://www.instagram.com/sophsaur/
Vlog Channel: https://www.youtube.com/c/Sophiesplanet
Email: [email protected]

This video is for relaxation. The intended audience for this video is 13+.

#asmrmannequin #asmrmakeup
Mở