Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
수면무호흡을 방치하면 안되는 이유! #하나이비인후과병원
하나이비인후과병원
하나이비인후과병원 7.72N theo dõi 256 Videos 4.25TR lượt xem 2022-11-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-27
Tổng số lượt xem531
Thích tỷ lệ 1.32%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 6.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 227.5N - 432.25N
Tỷ lệ tương tác 1.32%
Thẻ gắn
Giới thiệu
안녕하세요 하나이비인후과 병원입니다 : )
오랜만에 구독자님들과 시청자분들을 뵙게 되었습니다.

이번에 저희 하나이비인후과 병원에 '고려대 안산 병원' 호흡기 내과 전문의
'신철' 원장님이 오셨습니다

'신철' 원장님은 하나이비인후과 병원에서 각종 수면 질환을 진료하시고
수면무호흡, 코골이, 불면증 등, 수면 질환 때문에 일상이 힘드신 분들을 위한
맞춤 케어 진료를 하고 있습니다.

앞으로 '신철' 원장님이 연구를 바탕으로 한 콘텐츠를 기획 중 입니다.
많은 관심 부탁드립니다.

그래서 오늘 주제는 '수면무호흡'에 대해서 알아 보도록 하겠습니다.

"사람 인생의 절반은 잠"이라는 말과 "잠이 보약이다"라는 말 들어보셨죠?
이렇게 "잠" , "숙면"이라는 것은 지친 몸을 회복 시켜주고, 잠을 자고 있을 때 우리 뇌는 뇌에 쌓여있는 노폐물들을 청소합니다.

하지만 코골이, 수면무호흡을 앓고 계시는 분들은 코골이, 수면무호흡이 없으신 분들에 비해 "혈중 산소포화도"가 적게는 10%, 많게는 20%이상 떨어지시는 분들이 계십니다. 혈중 산소포화도가 떨어지게 되면 뇌와 심장에 산소가 공급되지 않아 모든 성인 병의 시작이라고 합니다.

그래서 저희 하나이비인후과 병원 수면센터 신철 원장님을 모시고 코골이와 수면무호흡에 대한 대처방법과 치료방법에 대해서 알아 보도록 하겠습니다


영상 재밌게 시청해주시고 '구독'과 '좋아요'는 콘텐츠 제작에 많은 힘이됩니다.
많은 관심 부탁드립니다.

감사합니다 ^~^


Hello, this is Hana Otolaryngology Hospital :)
It's been a while since I've seen subscribers and viewers.

This time, 'Korea University Ansan Hospital' D.r 'Shin Chul ', a respiratory internal medicine specialist, came to our Hana Otolaryngology Hospital.

Director 'Chul Shin' treats various sleep disorders at Hana Otolaryngology Hospital.

For those who have difficulty in daily life due to sleep disorders such as sleep apnea, snoring, insomnia, etc.
We provide personalized care.

Director 'Chul Shin' is planning content based on his research.
Thank you for your interest.

So, today's topic is 'sleep apnea'.

Have you ever heard the saying "sleep is half of a person's life" and "sleep is the medicine"?
in this way "sleep" helps the body recover from exhaustion, and when we sleep, our brain cleans up waste products accumulated in the brain.

However, some people with snoring and sleep apnea have 10% lower blood oxygen saturation and 20% or more lower than those without snoring or sleep apnea. When blood oxygen saturation drops, oxygen is not supplied to the brain and heart, which is said to be the beginning of all adult diseases.

So, we will invite Shin Cheol, director of the Sleep Center at Hana Otolaryngology Hospital, to find out how to deal with snoring and sleep apnea and how to treat it.


Please enjoy the video and 'Subscribe' and 'Like' are a great help in content creation.
Thank you for your interest.

thank you ^-^

#하나이비인후과병원 #부비동염 #축농증 #비중격만곡증 #부비동염수술 #축농증수술 #비염수술 #비중격만곡증수술 #수면장애 #수면무호흡 #코골이 #코골이치료 #수면무호흡증 #수면무호홉치료 #수면다원검사 #양압기 #코골이수술
Mở