Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
스마트폰에서 유튜브 채널아트 만들기
스마트폰강사 권미용TV
스마트폰강사 권미용TV 332 theo dõi 41 Videos 28.41N lượt xem 2020-06-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem154
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 46.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 7.14%
Thẻ gắn
sns홍보마케팅 스마트폰활용교육 스마트폰교육 스마트폰강사 유튜브채널아트만들기
Giới thiệu
#유튜브채널아트만들기 #스마트폰활용교육전문강사권미용 #스마트폰으로채널아트만들기
유튜브 구독 : http://bit.ly/권미용TV_구독
네이버블로그 : https://blog.naver.com/leadermom09
홈페이지 : https://newmediaedulab.modoo.at/
☎ 교육문의 : 010-9064-5855

안녕하십니까 스마트폰활용교육 전문강사 권미용입니다.

이번 시간에는 스마트폰으로 아주 쉽고 빠르게 유튜브에 채널
아트 만드는 방법에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다.

스마트폰에서 유튜브 채널아트를 쉽고 빠르게 만들기 위해서
앱을 하나 설치하도록 하겠는데요.

멸치 라는 앱을 먼저 설치해야 보도록 하겠습니다
플레이스토어 클릭해 주시고요.

멸치 앱에서는
다양한 동영상과 이미지를 아주 쉽고
빠르게 만들 수 있도록 템플릿을 제공하고 있습니다.

그래서 여러분들이 sns 채널에 사용하고자 하는 이미지나
동영상들이 있다고 하면 여기 기능들을 이용하시면 아주 쉽고
빠르게 원하시는 영상을 만드실 수 있습니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)