Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
平偉打排球
ted人性本無
ted人性本無 2 theo dõi 1 Videos 7.5N lượt xem 2014-08-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.47N
Thích tỷ lệ 0.67%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.43TR - 9.91TR
Tỷ lệ tương tác 1.87%
Thẻ gắn
Giới thiệu
不要起爭議啦!

http://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=60076&snA=2226221&subbsn=0
Mở