Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
1원만 써도! 천원만 써도 할인! | 전월실적 없음 신용&체크카드 TOP8
카드고릴라
카드고릴라 48.4N theo dõi 360 Videos 16.09TR lượt xem 2022-06-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-09
Tổng số lượt xem6.31N
Thích tỷ lệ 1.23%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 13.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.86TR - 5.16TR
Tỷ lệ tương tác 3.61%
Thẻ gắn
신용카드추천 신용카드추천2022 체크카드추천 전월실적 전월실적없음 카드추천 서브카드 메인카드 재테크 쇼핑 하울 전월실적없는 신용카드
Giới thiệu
#신용카드추천 #신용카드추천2022 #체크카드추천
1원만 써도 1천원만 써도 할인되는 카드!
전월실적 제로 카드로 찾아왔습니다~
메인카드로는 딱! 혜택 받을 만큼만 사용하시고 그 외 금액은 전월실적 없는 카드로 현명하게 카드 사용해보는 거 어떨까요?

00:00 INTRO
-00:30 현대카드ZERO Edition2(할인형) (https://bit.ly/3ysw07v)
-00:53 [email protected]카드의정석 (https://bit.ly/3I0efPW)
-01:16 Any PLUS 카드 (https://bit.ly/3ONRUHx)
-01:40 신한카드 Deep Dream (https://bit.ly/3OwC3gG)
-02:25 010PAY 체크카드 (https://bit.ly/3nruP1E)
-02:41 신한카드 Deep Dream 체크 (https://bit.ly/3At9Mnp)
-03:04 카카오뱅크 프렌즈 체크카드 (https://bit.ly/3uaqvHS)
-03:26 네이버페이 우리카드 체크 (https://bit.ly/3yuzdDE)
04:00 OUTRO

* 개인 방역수칙을 준수하여 촬영했습니다
Mở