Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
강제 방종하는 방법(와장창)
김채피 책갈피
김채피 책갈피 0 theo dõi 10 Videos 20.81N lượt xem 2021-02-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-17
Tổng số lượt xem2.71N
Thích tỷ lệ 2.98%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 0
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.22TR - 2.2TR
Tỷ lệ tương tác 8.51%
Thẻ gắn
김채피 채피 천방지축 천방지축김채피 라이브 스트리밍 스트리밍편집 라이브편집
Giới thiệu
🧠천방지축 김채피 요리채널
https://www.youtube.com/channel/UCqSolQIayXzzdFeShdKVD-A
🧠투네이션
https://toon.at/donate/637318013517908169
🧠인스타그램 : chaeppiness_day
https://www.instagram.com/chaeppiness_day/
Mở