Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR Eardrum Scratching 👂💘(Close, Intense, Ear Tapping)
ASMR PPOMO
ASMR PPOMO 2.54TR theo dõi 424 Videos 685.69TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem1.19TR
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận898
Tỷ lệ lượt xem 47.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 544.65TR - 980.38TR
Tỷ lệ tương tác 3.59%
Thẻ gắn
asmr asmr ear scratching asmr eardrum asmr mic scratching asmr 귀 긁기 asmr 귀청소
Giới thiệu
Hello, thanks for waiting! XD this is PPOMO and new video! I tried ear(eardrum) scratching with various different tools like pure hands, nails, feathers, metal, wood, brushes! It might be simple and basic(always) but I think it needs sometimes for public. XD I hope you enjoy this! #ASMR #ASMREarScratching #ASMRMicScratching

00:00 preview
01:51 pure hands and nails
11:51 wooden objects
16:55 silicone earpicks
22:13 brushes
27:20 metal objects
40:22 feathers
49:46 cotton swabs

🍅 PATREON (Donation) : https://www.patreon.com/PPOMODOLI
🍅 Twitch (Streaming): https://www.twitch.tv/ppomodoli
🍅 Join to member (members only special videos) : https://www.youtube.com/channel/UCAtFkapSeoEGPxm5bC3tvaw/join
Mở