Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Esta niñera fue sorprendida mientras hacia esto a los niños.
Hobby
Hobby 47.7N theo dõi 18 Videos 448.8N lượt xem 2021-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-05
Tổng số lượt xem261
Thích tỷ lệ 1.92%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.5%
Kém
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 5.75%
Thẻ gắn
casosdelavidareal historiasdereflexion reflexionesdevida historiasqueteharanreflexionar basadoenhechosdelavidareal
Giới thiệu
Mira como esta madre sorprendió a la mujer que había contratado para que cuide a sus hijos, no creerás lo que pasó
Mở