Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
우리의 삶을 통해 - 김복유
bokyou kim
bokyou kim 3.09N theo dõi 70 Videos 907.18N lượt xem 2019-04-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem166.82N
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận53
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 75.89TR - 136.61TR
Tỷ lệ tương tác 1%
Thẻ gắn
김복유 우삶통 우리의 삶을 통해 어디로 가건 무엇을 하건 바나나를 들고 잇쉬가 잇샤에게 김복유밴드 나는 사마리아 여인에게 말을 건다 전부가 되소서 그때우린 CCM추천 마커스 제이어스 위러브 요게벳의 노래 내 모습 이대로
Giới thiệu
kimbokyou - 우리의 삶을 통해

Singer-Songwriter 김복유 형제의 [우리의 삶을 통해]는 예수님을 사랑하는 한 청년의 삶과 바램을 담은 곡이다. 2018년, 홍대 수상한 거리와 기획한 김복유의 남쪽여행(전국투어)에서 불리워진 이번 라이브 음원은 후반 재작업을 통해 더욱 완성도가 높아졌다.
스토리가 있는 김복유만의 작곡작사 스타일과, 탄탄하고 탁월한 보컬리스트들, 작곡에 딱 맞는 편곡, 그리고 실력파 연주자와 엔지니어들이 참여해준 [우리의 삶을 통해]는 앨범 발매 전부터 많은 관심을 받아왔다.

[Credit]
제작 김복유 /기획 수상한거리

Composed & lyrics by 김복유
Mixing and Recording Engineer 김형준
Mastering Engineer 김형준
ASMR 김형준
Live Engineer 김대근
Album Coordinator 이동헌

Players
Instrument Arranged by 윤솔립
Vocals arranged by 이상혁, 김남이, 류보영
Vocal 김복유, 김남이, 이상혁, 오종훈

Keyboard 윤솔립
String 장소영
Bass 정연수
Guitar 박효정
Drum 이상원
Designed by 이동헌(캘리그라피)
Mở