Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
“홀수 시간엔 홀수 층만 에어컨 틀어주세요!” 연이은 정전에 에어컨 홀짝제까지 등장 / 14F
14F 일사에프
14F 일사에프 1.31TR theo dõi 2624 Videos 442.2TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem41N
Thích tỷ lệ 90.2%
Số lần bình luận418
Tỷ lệ lượt xem 3.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 18.65TR - 33.57TR
Tỷ lệ tương tác 11%
Thẻ gắn
14f 일사에프 에어컨홀짝제 폭염 에어컨전기 혼치세트 치킨반마리
Giới thiệu
연일 폭염과 열대야가 이어지면서 정전이 발생하는 집들이 늘었는데요. 그래서 전력 사용 조절을 위해 ‘에어컨 홀짝제 운동’을 벌이는 아파트 단지까지 생겨났다고 합니다. 홀수 층은 홀수 시간에만, 짝수 층은 짝수 시간에만 에어컨을 사용하는 거예요.

#에어컨홀짝제 #폭염 #에어컨전기
Mở