Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
사기급 초능력을 가진 소녀의 엄마를 죽이려던 인간들의 최후 (몰입도★★★★★) _영화 '프릭스' 리뷰
네오무비 [NEOMOVIE]
네오무비 [NEOMOVIE] 54.3N theo dõi 89 Videos 22.37TR lượt xem 2021-01-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem3.26TR
Thích tỷ lệ 95.2%
Số lần bình luận1.19N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.48TỶ - 2.67TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.09%
Thẻ gắn
프릭스 Freaks 영화리뷰 초능력자 초능력 SF 판타지 몰입도 영화 외국영화 결말포함
Giới thiệu
#리뷰 #영화리뷰 #프릭스

영화 프릭스(Freaks,2018) 리뷰

시청해주셔서 감사합니다 :)
Mở