Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SML YTP: The Mystery Killer!
Glider
Glider 388N theo dõi 163 Videos 123.28TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem168.71N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận288
Tỷ lệ lượt xem 43.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 76.75TR - 89.04TR
Tỷ lệ tương tác 3.95%
Thẻ gắn
jeffy sml sml movie jeffy sml sml ytp ytp glider glider ytp hilarious skit entertainment jeffy sml puppet jeffy sml videos sml jeffy famous sml supermariologan funny sbl sll sbl jeffy movie humor jokes mario mystery The mystery killer SML Killer The Mystery Killer SML killer sml sml mystery the mystery killer sml ytp
Giới thiệu
Who Killed Jeffy?

➤Thanks for Watching!
—————————————————————
➤SUBSCRIBE For More Weekly YTP’s!
https://www.youtube.com/gliderytp
—————————————————————
➤CHAPTERS
0:00 The Mystery Killer!
1:36 Marvin Eats Jeffy!
1:51 Rich Bowser!
2:15 Outro Song
—————————————————————
➤ Subscribe to SML!
https://www.youtube.com/c/SMLMovies
https://www.youtube.com/user/superbowserlogan
https://www.youtube.com/user/superluigilogan
——————————————————————
➤ OUTRO SONG: https://youtu.be/DMA3pWz4hO8
—————————————————————
➤ A YTP is a style of video editing that involves taking pre-existing sources and remixing them into something bizarre, funny, and random.
—————————————————————
Mở