Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🍲소고기국밥+떡갈비🥩 솥뚜껑에 끓인 얼큰한 소고기국수엔 쏘주지!!(Ft.떡갈비) SPICY BEEF SOUP STEAK MUKBANG ASMR EATINGSHOW REALSOUND
혼술다큐 미짱 lonely mizzang
혼술다큐 미짱 lonely mizzang 501N theo dõi 226 Videos 88.31TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-15
Tổng số lượt xem518.41N
Thích tỷ lệ 95.2%
Số lần bình luận554
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 235.87TR - 424.56TR
Tỷ lệ tương tác 2.76%
Thẻ gắn
EATINGSOUND 리얼사운드 혼술먹방 먹방 mukbang eating show 리얼먹방 soju mukbang soju 소주 혼술 alcohol mukbang mukbang korean mukbang korean food モッパン モクバン asmr mukbang Mukbang asmr real sound real sound mukbang mukbang vlog vlog mukbang mukbang notalking asmr 술먹방 혼술브이로그 먹방브이로그 여자먹방 먹방 vlog cook cooking cooking mukbang cooking vlog yt:cc=on 혼술로그 국밥먹방 소고기국밥 spicy soup 떡갈비
Giới thiệu
#먹방#Mukbang#Eatingshow

❤✨ 자막을 원하시는 분들은 오른 쪽 아래에 있는 설정버튼(톱니바퀴모양)을 누른 후 활성화해서 시청해주세요! ✨❤
💟 Instagram : lonely_mizzang 💟

안녕하세요 미짱이에요 🥰
오늘의 메뉴는 경상도식소고기국입니당 😁 저는 부산 토박이라 어릴 때부터 자주 먹었는데 이게 경상도식이라는 걸 커가면서 알았다는 😂
참기름에 소고기 볶다가 무 고춧가루 국간장 다진마늘 넣고 또 살짝 볶아주다가 물 넣고 끓여용 (오래 끓일수록 맛있으니 물 여유있게 붓는거 추천..!!) 그리고 콩나물(또는 숙주) 대파 넣구 고춧가루 팍팍 ~~ 치구 팔팔 끓여주면 완성이에용 🥘 은근 간단하쥬?!
제가 끓였지만 국물이 진짜 끝내주더라구요..🤣 해장으로도 참 좋아용 👍 그리고 소고기국에 소면사리 넣어두 진짜 맛있어요..!! 소고기국밥에 소면사리 추가도 강추 😆
영상을 시청해주셔서 감사합니다 ! 오늘도 행복한 하루 되시길 바랄게요 🙏💗이 노래를 무료로 모든 동영상에 사용할 수 있지만 동영상 설명에 다음을 포함해야 합니다.
Kevin MacLeod의 Amazing Plan - Silent Film Dark은(는) Creative Commons Attribution 라이선스(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)에 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100737
아티스트: http://incompetech.com/

#국밥먹방#소고기국밥#전골먹방#한식먹방#koreanfood#요리먹방#요리브이로그#쿠킹브이로그#モッパン#モクバン#경상도식소고기무국#cookingvlog#cookingmukbang#떡갈비먹방#혼술#소주먹방
Mở