Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ELA SE DIVORCIOU, ASSUMIU A LAVOURA E DEVE COLHER 60 MIL QUILOS DE CEBOLA POR HECTARE!
Vale Agrícola
Vale Agrícola 529N theo dõi 1813 Videos 71.81TR lượt xem 2021-12-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-30
Tổng số lượt xem1.18TR
Thích tỷ lệ 3%
Số lần bình luận2.36N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 129.94TR - 324.87TR
Tỷ lệ tương tác 4.98%
Thẻ gắn
Giới thiệu
ELA SE DIVORCIOU E ASSUMIU A LAVOURA | Hoje você vai conhecer a agricultora de Alfredo Wagner (SC) que assumiu a lavoura sozinha, e deve produzir mais do que o dobro da média estadual de cebola.
Mở