Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Drinking Vessels with Shawn Felts
Orchard Valley Ceramic Arts Guild
Orchard Valley Ceramic Arts Guild 19.1N theo dõi 75 Videos 2.51TR lượt xem 2019-09-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem27.52N
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 12.51TR - 14.51TR
Tỷ lệ tương tác 2%
Thẻ gắn
ovcag pottery clay ceramics tea bowl flask tumbler bottle pint glass
Giới thiệu
Shawn will demonstrate his signature flasks, bourbon tumblers, tea bowls, "pint glasses" and bottles. This demonstration workshop will also be focused on how to better your wheel throwing, and make your pieces better in every way. We will focus on the why we make things the way we do to better support the function of the piece.

"Functional ceramics we use in our daily lives are the most important ceramic pieces in my opinion" Shawn Felts
Mở