Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Next Level 박자 장난
치이유
치이유 124N theo dõi 67 Videos 56.92TR lượt xem 2021-09-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-17
Tổng số lượt xem27.06N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận139
Tỷ lệ lượt xem 21.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 12.3TR - 22.15TR
Tỷ lệ tương tác 8.16%
Thẻ gắn
next level 박자 장난 박자 장난
Giới thiệu
♫ 원곡
aespa(에스파) - Next Level

• 사용 프로그램
Adobe PhotoShop
Adobe Premiere Pro
FL Studio
Mở