Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🐈고양이는 끈을 좋아해│ Cat likes linear toys│키르나르TV
키르나르tv
키르나르tv 148 theo dõi 19 Videos 3.97N lượt xem 2020-06-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-14
Tổng số lượt xem172
Thích tỷ lệ 21.51%
Số lần bình luận55
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 341.28%
Thẻ gắn
고양이 아기고양이 캣초딩 냥이 입양 유기묘 사지마세요입양하세요 cat baby cat Funny cat Ferocious cat Road cat Street cat 삼색이 코숏 코리안숏헤어 아깽이 예쁜고양이 미묘 얼굴천재 고양이 훈련 BaBy Cat cat sleep 고양이장난감 장난감 toy cat toy 고양이랑 놀아주는 방법 고양이 사냥 고양이 사냥놀이 아기고양이와 놀아주는 방법 고양이랑 노는 방법 아기고양이가 좋아하는 것 예쁜 고양이 赤ちゃん猫 寶貝貓 貓咪 有機墓 有機幼苗 쥐돌이 캣닢 너무이쁜고양이 유기고양이 노루 노루닮은고양이 이쁜삼색이 길고양이 스트릿고양이 유기 유기고양이구조 고양이이갈이 이갈이 고양이치실 고양이이갈이어떻게 고양이장난감주의 고양이장난감삼킴
Giới thiệu
이갈이 했을 때 키르가 끈 장난감을 가지고 놀았어요 ㅎㅎ
저 끈의 정체는 무엇일까요오오??ㅎㅎㅎ

#아기고양이#고양이#캣초딩
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 무꼬기 - https://youtu.be/5NAR3NsRTrY

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 룰루~랄라~ - https://youtu.be/xEAyskB7lfg


#고양이 #캣초딩 #고양이장난감
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* 키르
품종 : 코리안숏헤어(삼색이)
성별 : 여(중성화)
나이 : 2살 (2020년 기준)
생일 : 2018년 11월 24일(입양날)
특징 : 집사만 만만하게 보는 예민보스, 소심이, 겁쟁이,겁나예쁨

*나르
품종 : 코리안숏헤어(치즈태비)
성별 : 남(중성화)
나이 : 1살 (2020년 기준)
생일 : 2019년 11월 02일(입양날)
특징 : 둔하고 해맑은 천방지축 상남자


*킬날tv : https://www.instagram.com/kir_nar._.a/
*킬날tv 이메일 : [email protected]
Mở