Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
sjk
ㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋ 134 theo dõi 4 Videos 381.08N lượt xem 2015-10-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem57
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 42.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
설명
Mở