Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[B tv ZEM키즈] 우리 아이 맞춤 교육 B tv ZEM키즈 (ver. 30s)
B tv I SK브로드밴드
B tv I SK브로드밴드 58.8N theo dõi 2669 Videos 61.75TR lượt xem 2020-12-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem954.64N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 434.34TR - 781.84TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
ZEM키즈 Btv 천재교과서밀크T EBS만점왕 초등교육
Giới thiệu
연령, 수준, 성향별 프로필 최대 3명 등록!
과목별 테스트를 통한 수준과 성향 파악
콘텐츠 추천을 통한 종합 학습 care까지
다른 TV에는 없는 맞춤 교육 B tv ZEM키즈

#ZEM키즈 #Btv #천재교과서밀크T #EBS만점왕 #초등교육
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)