Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Holland's Got Talent judge Gordon makes racist jokes to Chinese contestant Xiao Wang.
Gordon Racist
Gordon Racist 78 theo dõi 1 Videos 385.11N lượt xem 2013-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem377.02N
Thích tỷ lệ 40.1%
Số lần bình luận1.41N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 68.61TR - 123.48TR
Tỷ lệ tương tác 4.03%
Thẻ gắn
gordon racist raciste holland's got talent holland chinese xiao wang judge
Giới thiệu
Racism in any form must not be tolerated! If you think what happened was wrong sign the petitions below 1) if you think Gordon should apologize
https://www.change.org/petitions/rtl-apologize-for-gordon-heuckeroth-s-racist-remarks-at-chinese-singer-xiao-wang

Update: Gordon refuses to apologize!
https://www.youtube.com/watch?v=SE0kuMdDMY0

2) If you think Gordon should be fired.
https://www.change.org/petitions/simon-cowell-fire-gordon-heuckeroth-one-of-your-judges-on-holland-s-got-talent-for-his-blatantly-racist-remarks-at-xiao-wang#share
Mở