Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Call Me Dark Chocolates aka Young Sexy Motherfucker
Jesus Condom
Jesus Condom 1.25N theo dõi 142 Videos 3.6TR lượt xem 2017-03-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem203.6N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận59
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 37.03TR - 66.7TR
Tỷ lệ tương tác 3.03%
Thẻ gắn
Dark Chocolate sexy boy aka sexy boy Call me Black man Sexy black man yellow teeth uk teeth
Giới thiệu