Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
드라마 '치아문단순적소미호'로 배우는 하루 한 장면 중국어 DAY27 - 사장님 이거 얼마예요?(시즌2버전 재업로드)
전직 교사 폴린이
전직 교사 폴린이 7.55N theo dõi 105 Videos 337.04N lượt xem 2019-04-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem6.02N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 79.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.73TR - 4.91TR
Tỷ lệ tương tác 5.23%
Thẻ gắn
중국어 중국어회화 중국어공부 중국어회화공부 중국드라마 드라마중국어 스크린중국어 중국어잘하는방법 중국어잘하는법 중국어회화잘하는법 치아문 치아문단순적소미호 중국어쉐도잉 중국어섀도잉 중국어공부법 중국어학습법 중국어인강 중국어강좌 무료중국어 중국어무료 중국어독학 중국어회화드라마 중국어회화고급 중국어회화초급 중국 중국어배우기 중국어회화배우기 중국어회화중급 일상회화배우기 중국어영화 중국어듣기훈련 중국어듣기 중국어대화 중국어문법 중국어단어 중국어생활회화 중국어핵심패턴 중국어패턴 패턴중국어 중국어표현 대마중국어회화 중국어시원스쿨 우기부기 우기부기중국어 카일중국어 중국어시리 100일의기적 중국어학원 진짜중국어
Giới thiệu
▶영상은 전부 구글 드라이브로 공유되어 있으니 차단된 경우 아래 링크에서 받아가세요~
시즌1 https://drive.google.com/open?id=1a1zFHMqqCjwkIdjDQsoOct51P_SCF9y1
시즌2 https://drive.google.com/open?id=1ZpKzz5EDxWcuS-FVkDu487_TjPVba0Wk

매일 아침 8시에 업로드됩니다!
▶시즌2 워크북 샘플은 아래 링크에서 무료로 다운 받으실 수 있습니다^^ (총3일치)
👉http://bit.ly/폴린이워크북시즌투

▶시즌2 워크북 구매하러 가기
👉http://bit.ly/폴린이워크북구매시즌투

▶시즌1,2 워크북 한꺼번에 구매하기
👉http://bit.ly/폴린이워크북시즌원투합본

▶시즌1 워크북 구매하러 가기
👉http://bit.ly/폴린이워크북구매

카드결제 이외의 방법(무통장입금 등)으로 구매를 원하시는 분은 [email protected]으로 메일 보내주시면 24시간 이내에 안내드립니다!
Mở