Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Scent of a Woman - Trailer
YouTube Movies
YouTube Movies 4 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2011-09-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem337.4N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 61.4TR - 110.51TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Al Pacino won an Academy Award� for his brilliant portrayal in this heartwarming tale of an overbearing, blind Lieutenant Colonel who hires a young guardian (Chris O'Donnell) to assist him.
Mở