Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
La Voie: croire, prier, servir l'humanité
Tariq Ramadan Official
Tariq Ramadan Official 129N theo dõi 1339 Videos 12.3TR lượt xem 2020-11-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem15.6N
Thích tỷ lệ 92.7%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 12.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.96TR - 8.23TR
Tỷ lệ tương tác 4.06%
Thẻ gắn
Giới thiệu