Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Axolotl EGGS HATCHING!! Day 1 - 11
MarieS
MarieS 346 theo dõi 59 Videos 123.64N lượt xem 2019-05-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem8.75N
Thích tỷ lệ 94%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.59TR - 2.86TR
Tỷ lệ tương tác 1.86%
Thẻ gắn
Giới thiệu
So excited watching my axolotl's eggs hatching ,, here are pictures and videos of their first movement all within the first 11 Days .
..
Today i made the DIY shrimp hatchery ,, i show that at the end of the video ,, its working so well , ready to feed all the baby axolotl's.

COMMON NAME: Axolotl

SCIENTIFIC NAME: Ambystoma mexicanum

TYPE: Amphibians

DIET: Carnivores

AVERAGE LIFE SPAN IN CAPTIVITY:  10 to 15 years.

SIZE: Up to 12 in

WEIGHT: 2.11 to 8 oz
#thisisawesome #animal #photography #artist #photo #love #animalphotography #naturephotography #eggs #growth #pet #mexicanwalkingfish #babies #axolotls #breeding #photojournalist #animal #water #amphibian #pet #fishtank #naturalista #care #axolotllove #axolotllover
Mở