Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Throwing Your Wedding Ring At Him After He Asked You To Abort Your Child | Jungkook ff Oneshot
정국 Jung Kookie 2
정국 Jung Kookie 2 71.3N theo dõi 112 Videos 20.28TR lượt xem 2022-05-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-25
Tổng số lượt xem189.21N
Thích tỷ lệ 3.38%
Số lần bình luận173
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 34.42TR - 61.97TR
Tỷ lệ tương tác 4.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#jungkookff #jungkook #btsff #bts
Mở