Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Throwing Your Wedding Ring At Him After He Asked You To Abort Your Child | Jungkook ff Oneshot
정국 Jung Kookie 2
정국 Jung Kookie 2 68.9N theo dõi 110 Videos 18.1TR lượt xem 2022-05-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-16
Tổng số lượt xem174.45N
Thích tỷ lệ 3.49%
Số lần bình luận169
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 31.75TR - 57.14TR
Tỷ lệ tương tác 4.46%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#jungkookff #jungkook #btsff #bts
Mở