Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
You Can Blend in a Mason Jar - Healthy Banana Hemp Protein Shake
机器人.dk
机器人.dk 64 theo dõi 17 Videos 59.67N lượt xem 2020-01-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem11
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 17.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 9.09%
Thẻ gắn
hemp protein Oster blender mason jar healthy banana protein shake
Giới thiệu
A healthy protein shake with banana and hemp protein powder. It's all natural, no artificial sweeteners, no artificial flavors, and no artificial colors. I blend it right in a mason jar with my Oster blender.
Mở