Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Parabéns da Sabrina “ é Big é Big” 😂🙌🏻
SABRINA SALES
SABRINA SALES 404N theo dõi 403 Videos 131.36TR lượt xem 2018-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem47.03TR
Thích tỷ lệ 70.2%
Số lần bình luận404
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.13TỶ - 12.84TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.22%
Thẻ gắn
Giới thiệu
2 anos de idade no dia 11/01/2018
Mở