Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
달팽이를 먹어보자
수빙수tv sooBingsoo
수빙수tv sooBingsoo 1.06TR theo dõi 293 Videos 328.83TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem742.79N
Thích tỷ lệ 96.3%
Số lần bình luận1.83N
Tỷ lệ lượt xem 70.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 337.97TR - 608.33TR
Tỷ lệ tương tác 4.15%
Thẻ gắn
수빙수 달팽이 에스카르고
Giới thiệu
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 수양놀음 - https://youtu.be/MdsZoc_bEok

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : My Homeland - https://youtu.be/afEvoTLt64M
Mở