Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
췌장을 망가뜨리는 5가지 식품!!! 이런걸 조심하셔야 합니다. (췌장염, 췌장암의 위험신호 증상, 췌장염에 좋은 영양제는??)
약사가 들려주는 약 이야기
약사가 들려주는 약 이야기 1.16TR theo dõi 477 Videos 146.2TR lượt xem 2021-09-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem1.52TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1.97N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 691.98TR - 1.24TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.97%
Thẻ gắn
췌장염 췌장암 췌장 영양제 효소 음식 식품 소화효소
Giới thiệu
안녕하세요

약들약의 고약사 입니다

오늘 영상은

췌장 건강을 해칠수 있는 식품들에 대해서

알아보려고 합니다 ^^

5가지이고요

레퍼런스, 근거를 바탕으로 찾아본

내용이랍니다.

그리고

췌장염이 무엇인지에 대해서

구체적으로 알아보고

췌장 건강에 좋은 영양제도 알아보았답니다 ^^


건강하시길 기원합니다

감사합니다.


인스타그램: http://www.instagram.com/yakstory119

밴드 : http://band.us/@yakstory119

카페 : http://cafe.naver.com/yakstory119상담 메일 : [email protected]

비지니스 메일 : [email protected]

** 본영상은 의학적인 내용을 다룰 수 있지만 꼭 주치의와 상의를 하시고
판단하세요! **

** 본 영상은 어떠한 광고나 대가성 정보가 포함되어 있지 않습니다 **


#췌장염, #췌장암, #식품, #영양제
Mở