Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cuando te levantas con el pie izquierdo 😂😂
fans de los chistes
fans de los chistes 113N theo dõi 48 Videos 512N lượt xem 2020-06-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem2.01N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 1.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 364N - 637N
Tỷ lệ tương tác 5.02%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Cuando te levantas con el pie izquierdo 😂😂
Hombre se golpea con puerta de vidrio y luego se caé su mesa 🙊😅😂
Mở