Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[국립중앙과학관] 2022년 여름맞이 과학문화공연(프렌쥬 신비의 손전등)
국립중앙과학관
국립중앙과학관 11.4N theo dõi 860 Videos 544.89N lượt xem 2022-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-14
Tổng số lượt xem3.18N
Thích tỷ lệ 1.51%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 28%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.45TR - 2.61TR
Tỷ lệ tương tác 1.51%
Thẻ gắn
국립중앙과학관 중앙과학관 과학관
Giới thiệu
[국립중앙과학관] 2022년 여름맞이 과학문화공연(프렌쥬 신비의 손전등)

- 공연기간 : 2022.7.31.(일) ~ 2022.8.12.(금)
- 공연내용 : 빛의 3가지 색인 빨강, 파랑, 초록색을 찾으면 색 그림자를 만들 수 있다는 ‘신비의 손전등’의 소원을 들어주기 위해 프렌쥬 그림자 동물들과 함께 하는 재미있고 신나는 여행 이야기
Mở