Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[룬테라] 사기덱 그 자체.. 1티어 최강덱! 아크샨 시비르 덱 강의 (덱 코드 포함)
페가소스Pegasos
페가소스Pegasos 14.7N theo dõi 667 Videos 6.63TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem5N
Thích tỷ lệ 95.1%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 34%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.27TR - 4.09TR
Tỷ lệ tương tác 7.75%
Thẻ gắn
페가소스 페가 하스스톤 하스 하스스톤 강의 아프리카tv 따효니 타요 서렌더 프로게이머 하스스톤 프로 아프리카 기무기훈 ESC ESC NIGHTMARE 드루이드 주술사 흑마법사 사냥꾼 마법사 코볼트와 지하미궁 코볼트 도적 전사 사제 하스스톤 덱 하스 덱 하스 강의 하스 대회 하스스톤 대회 페가소스컵 페가컵 페가소스 대회 룬테라 룬테라 덱 1티어덱 룬테라 사기덱 룬테라 아크샨 룬테라 시비르 룬테라 1티어 룬테라 티어
Giới thiệu
아프리카 프릭스 TCG팀 프로게이머 페가소스입니다.

방송시간 : 생방송은 아프리카TV에서!


아프리카방송국 : http://afreecatv.com/sksjr
페이스북 : https://www.facebook.com/DMpegasos


여러분의 피드백은 언제나 환영입니다!

#룬테라 #아크샨 #1티어덱
Mở