Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
은퇴 후 조용히 봉사만하며 살아가던 전직 특수대원을 건드린 숨겨진 거대세력의 최후.. (결말포함/영화리뷰)
Metro Movie
Metro Movie 27.42N theo dõi 43 Videos 22.93TR lượt xem 2021-12-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-19
Tổng số lượt xem389.82N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 177.35TR - 319.25TR
Tỷ lệ tương tác 0.83%
Thẻ gắn
결말포함 영화리뷰
Giới thiệu
#결말포함 #영화리뷰

(영화 제목은 좌측 상단에 적혀있습니다! )
Mở