Phát trực tiếp tỷ lệ đăng ký kênh của PewDiePie và T-Series

PewDiePie
0
Tổng số đăng ký
T-Series
0
Tổng số đăng ký
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số
50%
Tỷ lệ ủng hộ
50%
Tỷ lệ ủng hộ
 
PewDiePie Lượng tăng Fan / ngày
 
Chênh lệch với số lượng fan thực tế
 
T-Series Lượng tăng Fan / ngày