Phát trực tiếp tỷ lệ đăng ký kênh của PewDiePie và T-Series

PewDiePie
0
Tổng số đăng ký
T-Series
0
Tổng số đăng ký
50%
Tỷ lệ ủng hộ
50%
Tỷ lệ ủng hộ
 
PewDiePie Lượng tăng Fan / ngày
 
Chênh lệch với số lượng fan thực tế
 
T-Series Lượng tăng Fan / ngày