Bộ đến sub thời gian thực

 

_Example

Kiểm tra giá trị kênh
1,360
_Example Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số