Quay lại trang Tìm kiếm
Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: --
Xuất

areaCodeMap.undefined
langMap.undefined Đăng ký

Theo dõi

--

Lượt xem trung bình

--

Chỉ số NOX

--

Ước tính chi phí

$ --

Tỷ lệ tương tác

--

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

기본 데이터

채널 품질

NoxScore
3.51/5 우수
NoxScore은 5개 지표데이터로 구성(구독자 성장율, 콘텐츠 제작 빈도, 채널 품질, 구독자 충성도, 참여율)되며, 1부터 5까지 총 5개 등급으로 분류됩니다.
NoxScore 지표
구독자 성장율
일반
콘턴츠 제작 빈도
불합격
채널 품질
우수
인게이지먼트 비율
우수
구독자 충성도
최우수

채널 랭킹

세계 랭킹 7,355,736 Top 44.27%
전체 지역 랭킹 230,590 Top 73.20%

광고단가 및 CPM

성장추이

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
팔로워 0
조회수 0
동영상수 0
더보기