wizkhalifa Instagram Stats & Analytics Dashboard

wizkhalifa Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-25 12:19:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký34.1TR
Chú ý1.42N
Bài viết70
Xếp hạng toàn cầu
155th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.8%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
348.56N1.66N
Thu nhập dự tính
559.41TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
wizkhalifa Daily Followers (1 năm gần đây)
wizkhalifa Engagement Post
wizkhalifa @wizkhalifa
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Captain Of The Taylor Gang 🛸 Rich Ass Stoner 🤑