University of Aberdeen Instagram Stats & Analytics Dashboard

University of Aberdeen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-21 23:49:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký36.63N
Chú ý448
Bài viết1.08N
Xếp hạng toàn cầu
94,971st (Top 11.7%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 2.1%)
tỷ lệ tương tác
4.3%
1.54N 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
University of Aberdeen Daily Followers (1 năm gần đây)
University of Aberdeen Engagement Post
Bài đăngIGTV
University of Aberdeen @University of Aberdeen
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Official Instagram of the University of Aberdeen #weareabdn #makeitabdn Share your #ourABDN experiences for a chance to be featured.