Hakan Sözmen Instagram Stats & Analytics Dashboard

Hakan Sözmen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-26 05:06:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.77N
Chú ý833
Bài viết59
Xếp hạng toàn cầu
743,932nd (Top 34.3%)
Sao điểm Nox
0.92
Nên suy nghĩ thêm(Top 61.9%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
145 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Hakan Sözmen Daily Followers (1 năm gần đây)
Hakan Sözmen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Hakan Sözmen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Hakan Sözmen @Hakan Sözmen
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
• Director - Video Creator