Shade45 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Shade45 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 05:01:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký628.92N
Chú ý357
Bài viết8.73N
Xếp hạng toàn cầu
64,443rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.4%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
469 22
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Shade45 Daily Followers (1 năm gần đây)
Shade45 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Shade45 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác